Gdy zamknê oczy - mam marzenia i sny,
A w tych marzeniach jesteœ w³aœnie Ty:
Jedyna, wyœniona, któr¹ kochaæ chcê,
Jedyna, wyœniona - kiedy spotkam Ciê?

Szukam wiêc, szukam idea³u ze snu.
ZnaleŸæ nie mogê, chocia¿ dziewcz¹t znam sto.
Lecz wierzê, ¿e znajdê tak¹ jak¹ chcê:
Jedyn¹, wyœnion¹ - wiem, ¿e znajdê Ciê!

Gdzie jeste-œ, gdzie jesteœ, gdzie jesteœ?
Gdzie mam szukaæ Ciê?
Daj znak! Daj znak!
Mo¿e jesteœ tu?

Lecz mam przeczucie, ¿e to w³aœnie dziœ
Spotkam Ciê wreszcie. Tak! To jesteœ Ty -
Jedyna, wyœniona. Bêdê kochaæ Ciê
Na zawsze! Na zawsze! Tak! To jesteœ Ty!