W szeœciu strunach zaklêta muzyka,
W szeœciu strunach czu³oœæ i ból,
W szeœciu strunach swe niebo zamyka³,
Z nad mazurskich jezior i pól...

W szeœciu strunach wpisane marzenia,
W szeœciu strunach radoœæ i gniew,
W szeœciu strunach rockowy poemat
I ta mi³oœæ do jednej z Ew...
A ¿ycie kocha³, jak szalony,
Razem z jesieni¹ szed³ przez park,
Œwitem s³owiki szczêœcia goni³,

Nad bia³ym krzy¿em schyli³ kark...
Cumowa³ w portach ludzkich marzeñ,
Zach³annie kocha³, szybko ¿y³,
Czasem go spyta³ ktoœ przy barze,
No, powiedz stary, gdzieœ ty by³...
W szeœciu strunach zaklêta muzyka...


Zbyt szybko doszed³ do tej bramy,

Za któr¹ nie ma innych dróg,

Nawet nie zd¹¿y³ wzi¹æ gitary,

Pewnie by zabra³, gdyby móg³...

Nie wyœpiewana ¿ycia puenta,

Ostatnia coda wielkiej gry,

Wystarczy nutek, by pamiêtaæ,

¯e by³ tu taki ktoœ, jak Ty...