Gdy ktoœ kogoœ pokocha
Po raz pierwszy, prawdziwie -
Myœli tylko o jednym:
Czy wzajemnie, szczêœliwie....

[Ksiê¿yc, gwiazdy na niebie,]
wszystkie kwiaty na ziemi
pozwalaj¹ uwierzyæ
i nie traciæ nadziei.

Czêsto w nocy siê budzi,
Jedna myœl go nurtuje:
Kocha... lubi... szanuje...
Nie chce... nie dba... ¿artuje? /bis