NiedŸwiedŸ zachrapa³, ze œniegu czapa,
Na kiju gwiazda. Ej, panie gazda!
Na stó³ ozory, na stó³ kaczory!
Ko ko ko kolêda!
Hej, kukuryku! Rejwach w kurniku!
Ko ko ko kolêda!

Hej tam, herody! Wdziewajcie brody,
Strójcie siê, strójcie i kolêdujcie!
Niech dzisiaj hula Jasiek za Króla -
Ko ko ko kolêda!
Siada za sto³y naród weso³y -
Ko ko ko kolêda!

Na kiju gwiazda. Ej, panie gazda!
Tylko raz w roku przy twoim boku
Diabe³ z Anio³em si¹d¹ za sto³em.
Ko ko ko kolêda!
Polej nalewki, dziêkuj za œpiewki.
Ko ko ko kolêda!

Puk, puk w okienko! WychodŸ, panienko!
By³aœ niczyja - bêdziesz Maryja.
Na g³owie chusta, uœmiech na usta.
Ko ko ko kolêda!
Oj, dobra nasza! Zagram Kajfasza.
Ko ko ko kolêda!

Na stó³ ozory, na stó³ kaczory!
Ko ko ko kolêda!
Hej, kukuryku! Rejwach w kurniku!
Ko ko ko kolêda!
Niech dzisiaj hula Jasiek za Króla -
Ko ko ko kolêda!
Siada za sto³y naród weso³y -
Ko ko ko kolêda!

Diabe³ z Anio³em si¹d¹ za sto³em.
Ko ko ko kolêda!
Polej nalewki, dziêkuj za œpiewki.
Ko ko ko kolêda!
Na g³owie chusta, uœmiech na usta.
Ko ko ko kolêda!
Oj, dobra nasza! Zagram Kajfasza.
Ko ko ko kolêda!