Hej, przyjacielu! Wiele dróg zna wiatr;
Trudno je poznaæ i przejœæ.
Pochyl próg nieba, szukaj swoich lat,
W krajobrazy nowe wejdŸ.

Hej, przyjacielu! Spróbuj jeszcze raz!
Czas twój zaczyna siê dziœ!
Nie patrz za siebie - œwiat przed sob¹ masz!
Co dzieñ dalej, dalej idŸ!

Dalej - jasnym spojrzeniem,
Pierwszym pragnieniem, myœl¹ jak ptak!
Dalej - sercem gor¹cym,
Krzykiem pod s³oñce, drog¹ pod wiatr!

Hej, przyjacielu! Wiele s³oñc zna wiatr;
Ka¿de z nich ¿yje przez dzieñ.
Kiedy odejdziesz - gdzie zostanie œlad?
Wzejdzie trawa, sp³ynie cieñ ...

Hej, przyjacielu! Spróbuj jeszcze raz!
Czas twój zaczyna siê dziœ!
Kwitn¹ doko³a trotuary miast.
Co dzieñ dalej, dalej idŸ!

Dalej - jasnym spojrzeniem,
Pierwszym pragnieniem, myœl¹ jak ptak!
Dalej - sercem gor¹cym,
Krzykiem pod s³oñce, drog¹ pod wiatr!

Hej, przyjacielu! Wiele s³ów zna wiatr;
Prawdy nie szukaj ju¿ sam!
Niech dzieñ odmieni marzeñ twoich kszta³t,
Zburzy spokój czterech œcian.

Hej, przyjacielu! Spróbuj jeszcze raz!
Czas twój zaczyna siê dziœ!
Nie bój siê patrzeæ ludziom prosto w twarz!
Co dzieñ dalej, dalej idŸ!