Morza szum, ptaków œpiew,
Z³ota pla¿a poœród drzew -
Wszystko to w letnie dni
Przypomina Ciebie mi.

Sz³aœ przez skwer, z ty³u pies
G³os Wybrze¿a" w pysku niós³.
Wtedy to pierwszy raz
Uœmiechnê³aœ do mnie siê.

Odt¹d ju¿ dzieñ po dniu
Up³ywa³y razem nam.
Rano skwer, pla¿a lub
Molo gdy zapada³ zmierzch.

P³yn¹³ czas, letni czas,
A¿ wakacji nadszed³ kres.
Przyszed³ dzieñ, w którym ju¿
Rozstaæ musieliœmy siê.