Jak mam nie kochaæ Ciê
Kiedy obraz twój
Wci¹¿ przed oczami mam
W ka¿dej porze dnia.

Jak mam nie kochaæ siê
Skoro tyle dni
Byliœmy razem, i
Ty kocha³aœ mnie

Lecz wszystko to
Ju¿ skoñczy³o siê
I zosta³ ból
Gdzieœ na serca dnie.
I wielki ¿al,
Który jeszcze trwa
¯e wszystko ju¿
Ju¿ skoñczy³o siê.

Jak mam zapomnieæ ciê
Kiedy obraz twój
Wci¹¿ przed oczami mam
W ka¿dej porze dnia.

Jak mam zapomnieæ ciê
Jak to zrobiæ mam
Gdy tyle piêknych chwil
Jednak ³¹czy nas - l¹czy nas.