Gdy idê do szko³y,
Gdy wracam z kina,
Zawsze obok
Przechodzi dziewczyna.
Nie wiem, sk¹d wraca
I dok¹d idzie,
Wiem jednak, ¿e
Chcia³bym powiedzieæ jej:

Podobasz mi siê bardzo,
Jak wiosenny kwiat.
Podobasz mi siê bardzo,
Jak latem s³oñca blask.
Podobasz mi siê bardzo,
Jak na jesieni wrzos.
Podobasz mi siê bardzo,
Jak ksiê¿ycowa noc.

Gdy idê do szko³y,
Gdy wracam z kina,
Zawsze obok
Przechodzi dziewczyna.
Gdy j¹ spyta³em,
Czy mnie polubi,
Czy szansê mam -
Ona odrzek³a tak:

Podobasz mi siê bardzo,
Jak na nosie pieg.
Podobasz mi siê bardzo,
Jak zesz³oroczny œnieg.
Podobasz mi siê bardzo,
Jak w zeszycie kleks.
Podobasz mi siê bardzo.
Jak bardzo - teraz wiesz