Jak wêdrowne ptaki,
Swój rzucamy brzeg,
Rodzinny brzeg.
Wœród opuszczonych gniazd
Poranna wstaje mg³a
I tylko ¿egna nas
Zachodni wiatr.

Jak wêdrowne ptaki
Znów ruszamy w rejs,
Daleki rejs.
Gdzieœ znad przybrze¿nych ska³
I opuszczonych wydm
Dobiega wiatru szum
I ptaków krzyk.

Jak wêdrowne ptaki
(Jak wêdrowne ptaki)
Znów wracamy tu,
Wracamy tu.
Wœród deszczu i pod wiatr
Wracamy do swych gniazd,
Choæ nikt nie wo³a: "Wróæ!"
Nie wo³a: "Wróæ!"

Jak wêdrowne ptaki...