Uœmiech jej coœ w sobie ma ...
Chocia¿ nieuchwytny tak,
Lecz on w³aœnie urzek³ mnie.
Chocia¿ j¹ z widzenia znam
I jej twarz w pamiêci mam,
To tak ma³o o niej wiem.

A ona, a ona nie mówi nic.
Jej uœmiech, ten uœmiech -
Czy ze mnie drwi?

Uœmiech, w którym trwa od lat,
Fascynuje ca³y œwiat,
Bo có¿ kryje uœmiech ten?
Smutek, nudê, mo¿e fa³sz,
¯al do minionego dnia -
Któ¿ odpowiedŸ na to da?

A ona, a ona nie mówi nic.
Jej uœmiech, ten uœmiech -
Czy ze mnie drwi?

Du¿o starsza jest, to fakt -
O nieca³e piêæset lat,
Lecz có¿ dla mnie znaczy to?
W Luwrze wisieæ trudno tak,
Mo¿e wiêc doczekam dnia,
¯e wyjœæ zechce ze swych ram?

A ona, a ona nie mówi nic.
Jej uœmiech, ten uœmiech - (x4)
Czy ze mnie drwi?