Co dzieñ k³opoty jakieœ mam.
Pogoda figle p³ata nam:
Od rana pada deszcz,
Jesienny pada deszcz.
Có¿ robiæ w taki chmurny dzieñ?

Do kumpla... Nie, nie pójdê dziœ.
Dzwoni³em - nie odbiera³ nikt.
W kawiarniach pewnie t³ok,
Do kina nie ma co,
W teatrze dziœ nie graj¹ nic.

Czy dzisiaj ktoœ siê nudzi tak jak ja?
Co robiæ, gdy rozrywki brak?

Nie mog¹c ju¿ wymyœleæ nic,
Usiad³em, by napisaæ list.
I wtedy przysz³aœ Ty,
Bilety wrêczasz mi -
Namówiæ da³em siê na film.

Czy dzisiaj ktoœ siê nudzi tak jak ja?
Co robiæ, gdy rozrywki brak?

Nie mog¹c ju¿ wymyœleæ nic,
Usiad³em, by napisaæ list.
I wtedy przysz³aœ Ty,
Bilety wrêczasz mi -
Namówiæ da³em siê na film.