Ju¿ cienie wpe³zaj¹ od drzewa w po³udnie.
Powietrze nad ziemi¹ faluje i drga.
Znów zegar zapomnia³ wydzwoniæ dwunast¹.
Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.

Czas utkn¹³ w pó³ drogi jak cz³owiek zmêczony,
W ga³êziach z westchnieniem zatrzyma³ siê wiatr.
Tak samo jak wtedy, tak samo jak wtedy ...
Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.

[-murmurando-]

Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.

Iskrami rumianku dopala siê trawa,
A we mnie wspomnienie nie gaœnie, lecz trwa.
I wracam, unosz¹c Twój obraz w pamiêci.
Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.

[-murmurando-]

Jest wszystko tak samo, a jednak nie tak.