[-wokaliza-]

Jesteœ, dziewczyno, têsknot¹,
Jesteœ, dziewczyno, rozstaniem.
Wiem, ¿e gdy lata przemin¹ -
Bêdziesz mi znów powitaniem.

Bêdziesz, dziewczyno, spiekot¹,
Bêdziesz, dziewczyno, pragnieniem,
Bêdziesz i s³oñcem i cieniem,
Rzek¹ i rw¹cym strumieniem.

A je¿eli zechcesz, dziewczyno, to bêdziesz
Z³ot¹ pszczo³¹, a ja kwiatu wnêtrzem.
A gdy zechcesz odejœæ - po¿egnasz mnie jak
Pszczo³a, która opuszcza swój kwiat.

B¹dŸ dla mnie nawet zmartwieniem
I zwyk³¹, codzienn¹ trosk¹,
Oddechem ulgi lub smutku westchnieniem,
Bo jesteœ moj¹ mi³oœci¹.

[-wokaliza-]