P³on¹ œwiecide³ka gwiazd,
Radoœæ nie pozwala spaæ.
Ju¿ pod choink¹ œpi miœ i s³oñ.
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...
Wiêc zamknij oczy, przyjœæ pozwól snom.
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...

Jeszcze w pokoiku twym
Echo kolêd z cicha brzmi.
Nim scichn¹ echa ze wszystkich stron -
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...
Niech ci siê przyœni z piernika dom.
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...

Jeszcze ci¹gle w oczach masz
Zimnych ogni ciep³y blask.
Nim zbledn¹ gwiazdy, co w oknach dr¿¹ -
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...
Bo noce musz¹ daæmiejsce dniom ...
Œpij ... œpij ... ju¿ zabawki œpi¹ ...