Kiedy jestem sam dziwne myœli mam,
Dziwne myœli mam.
Kiedy jestem sam dziwne myœli mam,
¯e nie wrócisz ju¿
I zostanê sam, zostanê sam.

Bojê, bojê siê, z³e przeczucia mam,
Z³e przeczusia mam.
Bojê, bojê siê, w¹tpliwoœci mam,
¯e nie wrócisz ju¿
I zostanê sam, zostanê sam.

Wspomnij letni wieczór, który z³¹czy³ nas,
Czu³e poca³unki i ksiê¿yca blask.
Wspomnij, jak mówi³aœ: - nie opuszczê Ciê!
Teraz chcesz ju¿ odejœæ - nie chcê wierzyæ, nie!

Kiedy jestem sam dziwne myœli mam,
Dziwne myœli mam.
Kiedy jestem sam dziwne myœli mam,
¯e nie wrócisz ju¿
I zostanê sam, zostanê sam.

Bojê, bojê siê, z³e przeczucia mam,
Z³e przeczucia mam.
Bojê, bojê siê, w¹tpliwoœci mam,
¯e nie wrócisz ju¿
I zostanê sam, zostanê sam.