Kim móg³bym byæ
Bez Twoich k³amstw:
Kimœ takim co
Jest zawsze sam.

Kim móg³bym byæ (móg³bym byæ)
Gdyby nie Ty
I nie to, (i nie to)
Co mówisz mi:

¯e jestem œmieszny doœæ,
Zgubiony w œwiecie,
Ale przecie¿ lepszy,
Ni¿ chcê siê przyznaæ.

To nie jest tak, (nie jest tak)
Lecz nie wiem sam,
Co robi³bym (robi³bym)
Bez Twoich k³amstw:

¯e jestem inny, lecz
Sam o tym ni wiem
I ¿e Ciebie, Ciebie
Kocham naprawdê.

To nie jest tak, (nie jest tak)
Lecz nie wiem sam,
Co robi³bym (robi³bym)
Bez Twoich k³amstw.