[-instrum.-]

Kocha³em Pani¹ i mi³oœci mojej
Mo¿e siê jeszcze resztki w duszy tl¹,
Lecz niech to Pani ju¿ nie niepokoi;
Nie chcê Ciê smuciæ nawet myœl¹ t¹.

[-instrum.-]

Kocha³em bez nadziei i w pokorze,
W mêce zazdroœci, nieœmia³oœci, trwóg.
Tak czule, tak prawdziwie, ¿e daj Bo¿e,
Aby Ciê inny tak pokochaæ móg³!

[-instrum.-]