Dwóch takich jak my trzej
Poszukaæ tylko chciej
I z ka¿dej doli z³ej
Siê œmiej. Ye-ye!
Trzech takich jak nas dwóch
I jeszcze jeden zuch -
Zrobimy taki ruch,
¯e hej! Ye-ye!

Lecz nigdzie w œwiecie
Nie znajdziecie,
takiego co dorówna mnie.
Ta reszta niez³a, lecz
W tym ca³a rzecz,
¯e tylko ja liczê siê!

A my to niby co:
Mogi³a? Szmira? Dno?
Czy nam talentu kto
Da³ mniej?

A ja to co? To pies?
Jedynie chyba rytm
W piosence wa¿ny jest!
O, ye!

Ja tutaj wtr¹cê,
¯e ten koncert
Niewiele szans by dzisiaj mia³.
Bez mego tu entree -
Górnego "c"
Publika nie wpadnie w sza³!

Tych trzech i tamtych dwóch
I jeszcze jeden zuch -
Zrobimy taki ruch,
¯e hej! Ye-ye!
Nie jeden, dwa czy trzej -
Nas wszystkich s³uchaæ chciej
I z ka¿dej doli z³ej
Siê œmiej! Siê œmiej!