Szum drzew taki sam,
Krzyk mew taki sam...
Ten sam morza brzeg
Znacz¹ œlady stóp.

Lecz czas nie ten sam
I œwiat straci³ blask
I wiatr œpiewa nam
Nie tym samym ju¿.

Kto winien jest? Co sta³o siê,
¯e nie ma o czym mówiæ dziœ?
Kto winien jest, ¿e coœ siê rwie,
¯e trudno tak razem iœæ?

¯e g³os obco brzmi,
¯e wzrok zimny ju¿
I ¿e usta dziœ nie szukaj¹ ust?

Kto zabra³ nam nasz wspólny œmiech
I radoœæ r¹k, splecionych r¹k.
Kto winien jest: czy ty czy ja,
Czyj liczy siê dzisiaj b³¹d?

Szum drzew taki sam,
Krzyk mew taki sam...
Lecz wiatr œpiewa nam
Nie tym samym ju¿...