Domy na przedmieœciu œpi¹,
Odbicia gwiazd na szybach lœni¹.
W zau³kach brzmi czyjœ p³acz i œmiech.
Ktoœ cicho ³ka... To wiatr czy deszcz?

W tak¹ noc nie mo¿na spaæ.
Wci¹¿ skrzypi¹ drzwi i trzeszczy dach.
I s³ucham tak, wci¹¿ sam i sam,
Co œpiewa mi w kominie wiatr.

Ty nawet nie wiesz - mówi wiatr -
¯e przecie¿ jest na œwiecie ktoœ...
Ktoœ, kto ciê kocha wszystkie dni
I kogo ci przeznaczy³ los.

Ty nawet nie wiesz - mówi wiatr -
¯e kochasz Ja, choæ nie znasz Jej,
¯e wasze myœli razem s¹,
Choæ nie spotkacie nigdy siê.

Minê³a noc, ju¿ ucich³ wiatr.
O szyby znów wydzwania deszcz.
Bêdê o Tobie myœla³ wci¹¿,
Choæ nie spotkamy nigdy siê.