Wiem, ¿e lubisz, gdy siê gniewam,
Kiedy jestem z³y.
Chcesz, bym mówi³ o czym marzê,
Jakie miewam sny.

Niech ka¿dy wie,
¯e muszê s³uchaæ Ciê,
Bo w ka¿dy dzieñ
Zadrêczasz mnie.

Gdy za du¿o do mnie mówisz -
Wolê ju¿ byæ sam,
Ale wtedy nieraz czujê,
¯e mi Ciebie brak.

Gdy gniewam siê,
To tak ju¿ z Tob¹ jest,
Nie mogê sam zrozumieæ,
Wyt³umacz mi:
Wystarczy jedno s³owo -
Ju¿ jestem z³y.
Ty lubisz, gdy siê gniewam,
Ja wcale nie,
Wiêc lepiej ¿yjmy w zgodzie,
Kochajmy siê!

Tak up³yn¹³ czas i nikt ju¿
Siê nie gniewa z nas.

Gdy bêdziesz z³y,
Zaœpiewaj tak jak my -
Na pewno to
Pomo¿e ci.
Lubisz mnie.