Kiedy Ciê rano widzê na swej drodze -
Mam dobry dzieñ.
Nawet ju¿ noc¹ na tê drogê wchodzê
Po dobry dzieñ.
Wtedy gdy uœmiech dajesz na spotkanie -
Mam dobry dzieñ.
Ty i ja dobrze wiemy, co siê stanie
W nasz dobry dzieñ.

W dobre dni warto wierzyæ.
Daruj mi, pozwól prze¿yæ
Choæby w snach, pozwól prze¿yæ dobre dni -
Nie ma lepszych dni od dobrych razem z Tob¹.

Wtedy gdy wierzê w Twoje wszystkie s³owa -
Mam dobry dzieñ.
O nic, ju¿ o nic mnie nie boli g³owa -
Mam dobry dzieñ.
A i Ty tak¿e chyba razem ze mn¹
Masz dobry dzieñ.
Niech¿e trwa, chocia¿ bêdzie wokó³ ciemno,
Nasz dobry dzieñ.

Dobre dni warto prze¿yæ.
W dobre dni warto wierzyæ.
Po co w snach? Mamy swoje dobre dni!
Kto mi lepsze da od dobrych razem z Tob¹?

W dobre dni warto wierzyæ.
Daruj mi, pozwól prze¿yæ
Choæby w snach, pozwól prze¿yæ dobre dni -
Nie lepszych dni od dobrych razem z Tob¹.