Hej, za rok matura,
[O, du¿o czasu jeszcze do koñca!]
Za pó³ roku.
Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej,
Za pó³ roku.

Minê³a studniówka
[Zabieram siê do pracy.]
Z wielkim hukiem.
Czas ucieka i matura
Coraz bli¿ej.

Za miesi¹c matura,
[Tak, zaczynam siê ju¿ solidnie uczyæ.]
Dwa tygodnie.
Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej,
Dwa tygodnie.

Oj, za dzieñ matura,
[Ojejku! Co to bêdzie?!]
Za godzinê.
Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej,
Ju¿ za chwilê!

- No, to trzymajcie kciuki, ch³opcy!
- Dobra, dobra! IdŸ, trzymamy! Trzymamy, trzymamy.
- IdŸ! Powodzenia!
- Dziêkujê.
- Z³am sobie kark!
- Nie, no ... powodzenia, powodzenia! ...
- No, jak? Chyba zda, Ben, co?
- No ... ja uwa¿am, ¿e zda.
- Tak, zreszt¹ matemy siê ze mn¹ uczy³ przez ca³y rok.
- A ze mn¹ przez pó³ roku fizyki.
- Nie, no ... tym bardziej, ¿e proste egzaminy s¹ teraz ...
- W tym roku.
- No, nie bêdzie mia³ na pewno ¿adnych problemów.
- A co! Pewnie, ¿e nie!
- Chocia¿, wiecie, on ostatnio tak troszeczkê siê ogl¹da³ za
dziewczynami
- No, dobrze, ale profesora ma znajomego, no ...
- A nie! No, to zda! Zda, tak, zda!
- I jego piosenkê lubi profesor - "Tak¹ jak Ty" ...
- Cicho, cicho! Idzie! Idzie! No, Niuniek, jak tam by³o?
Jak ci posz³o? Jak tam? No, co?! Jak tam?
No, powiedz tu! Ojejku, gadaj no!
- Ach ...]

Znów za rok matura,
Za rok ca³y.
Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej, [ale]
Za rok ca³y.
Ju¿ nied³ugo, coraz bli¿ej, [lecz]
Za rok ca³y.