Tyle darów rok nam przyniós³:
Pszczo³om ³¹ki kwiatów pe³ne,
Ludziom da³ ³any zbó¿,
Zbo¿om da³ pe³en k³os,

Przykry³ pola p³acht¹ œniegu,
Aby zim¹ odpoczê³y.
Myœlisz ty, myœlê ja,
Co nam rok miniony da³.

To by³ rok, dobry rok.
Z ¿alem dziœ ¿egnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.

Mija dla nas dniem szczêœliwym,
W którym znów jesteœmy razem.
Nieraz nam smutek niós³,
Nieraz nam radoœæ niós³.

Pierwszej gwiazdy dziœ zapytaj,
Co nastêpny rok przyniesie.
Czekam ja, czekasz ty ...
Pó³noc ju¿ - zegar zacz¹³ biæ.

Mija rok, dobry rok.
Z ¿alem dziœ ¿egnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.

To by³ rok, dobry rok.
Z ¿alem dziœ ¿egnam go.
Miejsce da nowym dniom
Stary rok, dobry rok.

[-murmurando-]