Moja droga wiod³a mnie do Ciebie.
Moja droga, wierna tak jak nikt,
Moknie w deszcz, od s³oñca lœni.
Wiod³a tam, gdzie by³aœ Ty.

Moja droga wiod³a mnie do Ciebie
Poprzez ³¹ki, poprzez dziki bór,
Poœród rzek i poœród wzgórz,
Tam, gdzie iœæ nie mo¿na ju¿.

Po co iœæ przez tyle gór i rzek,
Kiedy ju¿ nie czekasz mnie?

Moja droga wiod³a mnie do Ciebie.
Moja droga - to mój wierny druh.
Ze mn¹ sz³a wœród rzek i wzgórz,
Tam, gdzie nikt nie czeka ju¿.

Moja droga wiod³a mnie do Ciebie.
Moja droga - to mój wierny druh.
Ze mn¹ sz³a wœród rzek i wzgórz,
Tam, gdzie nikt nie czeka ju¿. /bis