Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
S³owa te puste s¹, na wiatr
Bo innego masz.

Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
S³owa te puste s¹, na wiatr,
Bo innego masz.

To nie tylko wiatr
Rozwia³ z³udzeñ moc -
Sam widzia³em jak
Z innym ca³owa³aœ siê!

Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
Mówisz, ¿e kochasz mnie jak nikt.
S³owa te puste s¹, na wiatr,
Bo innego masz.