Hej, kolêda, kolêda!
Hej, kolêda, kolêda!

Moœci godpodarzu,
Domowy szafrarzu,
Nie b¹dŸ tak ospa³y,
Ka¿ nam daæ gorza³y
Dobrej, z alembika,
I do niej piernika.
Hej, kolêda, kolêda!

Jendyk do podlewy,
Panie mi³oœciwy!
I to czarne prosiê -
Pomieœci i to siê!
Ka¿ upiec pieczonki -
We¿miem do kieszonki.
Hej, kolêda, kolêda!

Moœci gospodarzu,
Domowy szafrarzu,
Ka¿ daæ bufet wina,
Bo w brzuchu ruina.
Dla wiêkszej ofiary
Daj dobrej gorza³y.
Hej, kolêda, kolêda!

Moœcia gospodyni,
Domowa mistrzyni,
Oka¿ swoj¹ ³askê:
Ka¿ daæ mas³a faskê.
Je¿eliœ nie sknera
Daj i kopê sera.
Hej, kolêda, kolêda!

Moœcia gospodyni,
Domowa mistrzyni,
Oka¿ swoj¹ ³askê:
Ka¿ upiec kie³baskê,
Któr¹, kiedy zjemy,
To podziêkujemy.
Hej, kolêda, kolêda! (x4)