To wielki dzieñ - wyruszamy dziœ na morze.
To piêkny dzieñ, choæ ¿egnamy ciep³e ³o¿e.
Nie chcemy spaæ. My nie chcemy spaæ - broñ Bo¿e!
Snu nam nie ¿al, domu nie ¿al, nie ¿al.

To wielki dzieñ - dziœ na morze wyruszamy.
To piêkny dzieñ, choæ daleko ju¿ od mamy.
Nam jej nie ¿al - my wolnoœci¹ oddychamy.
Snu nam nie ¿al, matki nie ¿al, nie ¿al.

To œwiêty dzieñ, bo przed nami oceany.
To trudny dzieñ - szkoda dziewczyn zap³akanych,
Lecz wo³a nas œwiat szeroki, œwiat nieznany.
Snu nam nie ¿al, dziewczyn nie ¿al, nie ¿al.

Niech domy œpi¹!
Niech matki œpi¹!
Niech serca œpi¹ -
Tam za mg³¹, tam za mg³¹.