Prrrrrrr...
Aw aw aw awwwww

Zghazugh ma shabu hareg forsi jghabbi,
Meta jixrob x’guts irabbi.
Issa qed jisfen jizloq kollu gharaq,
Kont se ntajru x’hin gie jghannaq.
M’hemmx loki vojt u fis-sink jirremetti,
Fenek biz-zalza u l-ispagetti.

(chorus)
Patata mall-bar,
Ergghajt spiccajt hara ma tarax
Kaxkruk id-dar,
U x’gara dal-lejl ma tiftakarx

Iccomba wahda kienet hdej kolonna,
Kien jisima Glorja Tonna.
Xorbila nofs id-drink tfewwaq u qallha:
"Aw sabiha, jaqaw int mara?’
Jintreda maghha minghalih li pupa,
Mur fehmu li kien ghabba xkupa.

(chorus)

Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata

Wasal is-sibt u z-zghazugh ser jipprova,
Jibqa strejt ghax andu xofa.
Tfajla fis-sakra tmur tithakkek mieghu,
Ha tasal karozza tieghu.
Qed f’posizjoni kien sejjer juriha,
Taqlalu mat-tapizzerija.

Patata mall-bar,
Ghabbejt wahda hara ma tarax
Kaxkarta id-dar,
U x’gara dal-lejl ma tiftakarx

(chorus)

Mitkelma:
"Kemm kien ikrah dak li ghabbejt il-birah!’
"Qed thawwad Margret ta’, jiena boys faqa u hunks biss nghabbi.’
"X’hunks, qisu granc, jaqq!’
"U dejjem hekk sejra int…’
"Arah gej x’kumbinazzjoni.’
"Haw’ orrajt…?’
"HAW’ !? orrajt jew!?’
"Int lili qed tghid??’
"Heq mela. Mela ma tiftakarx il-bierah kemm hadna pjacir u bdejna nisfnu…umbaghad…’
"Qed thawwad ta hi nahseb, bye!’
"…umbaghad…hadtek id-dar…’
"Tlaqna Margret!’
"Ara din kif taghmel…’